Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN theo TT 156

Mẫu phụ lục chuyển lỗ Mẫu số 03-2/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

PHỤ LỤC
CHUYỂN LỖ
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
Kỳ tính thuế: từ ……………đến……………
—————————————

Tên người nộp thuế: …………………………………………
Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có):……………………
Mã số thuế:
Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTNăm phát sinh lỗSố lỗ phát sinhSỗ lỗ đã chuyển
trong các kỳ tính thuế trước
Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế nàySố lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau
(1)(2)(3)(4)(5)          (6)
1    
2    
…..……    
     
 Tổng cộng:    

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………………………
Chứng chỉ hành nghề số:…..
…., ngày….. tháng…….. năm…….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *