Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán chi tiết như thế nào?

Chi phí thành lập doanh nghiệp hạch toán vào đâu, hạch toán như thế nào...

Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT theo TT 119

Mẫu Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT (Ban hành kèm theo...

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN mới nhất...

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 – BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 – BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ(Ban hành theo Quyết...

Công văn 2270/TCT-CS tiền thuê nhà của cá nhân là chi phí hợp lý

Ngày 18/06/2014 Bộ tài chính ban hành Công văn CV 2270/TCT-CS theo đó thì tiền...

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 – THUÊ TÀI SẢN

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 – THUÊ TÀI SẢN(Ban hành và công bố theo...

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT theo TT 156

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu...

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 – CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 – CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TYLIÊN KẾT(Ban...

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định...

Tờ khai sử dụng hóa đơn bán lẻ mẫu số 01A/KK-HĐ theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT dành cho cá nhân kinh doanh lưu động;...