Công văn 3723/TCT-KK Quy định về việc sử dụng hóa đơn GTGT

Ngày 05 tháng 11 năm 2013 Tổng cục Thuế ban hành công văn Công văn 3723/TCT-KK hướng dẫn xử lý đối với những hóa đơn sử dụng trước ngày thông báo ghi trên thông báo phát hành hóa đơn.

Theo đó những hóa đơn này sẽ được xem là hóa đơn bất hợp pháp, doanh nghiệp sử dụng sẽ bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp và không được khấu trừ thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3723/TCT-KKV/v hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩuHà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 267/CT-THNVDT ngày 27/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 3, Khoản 1 Điều 11 và Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Căn cứ những quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp DNTN Phát Hoa sử dụng 12 số hóa đơn xuất khẩu lập ngày 31/12/2012 nhưng trong Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế doanh nghiệp đăng ký ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn là ngày 18/01/2013 thì những hóa đơn này được coi là hóa đơn bất hợp pháp. DNTN Phát Hoa không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nêu trên. DNTN Phát Hoa bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC (BTC);
– Các Vụ: PC2b, CS (TCT);
– Lưu: VT, KK2b.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Trần Văn Phu

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *