Công văn 3789/TCT-CS Xử phạt làm mất hóa đơn theo hành vi

Ngày 11 tháng 11 năm 2013 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 3789/TCT-CS gửi Cục Thuế Tỉnh Bình Định quy định việc Xử phạt làm mất hóa đơn theo hành vi chứ không tính phạt theo số lượng.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3789/TCT-CSV/v xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnHà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1476/CT-HCQTTVAC ngày 04/07/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định nêu vướng mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Về nội dung này,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi người mua làm mất hóa đơn (liên 2), không quy định xử phạt theo số lượng hóa đơn mất. Người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai, khấu trừ và hoàn thuế đối với các hóa đơn bị mất.

Đối với hành vi lập hóa đơn giao cho khách hàng trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế, tại khoản 2 Điều 37 và Khoản 5 điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn đã quy định cụ thể. Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết./


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Lưu: VT, CS (3)
TL TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Tân

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *