Thông tư Số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý Thuế

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế

Ngày 06/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ.

Theo quy định tại Thông tư này, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp (bao gồm: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước…) có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Trong đó, danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của pháp luật và mức miễn tiền chậm nộp tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại do các nguyên nhân chậm nộp tiền thuế hoặc chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp cá nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp bao gồm: Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế (với các nội dung chính như: Tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn); xác nhận đã khám chữa bệnh trên sổ y bạ của cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật; chi phí khám, chữa bệnh có đầy đủ chứng từ theo quy định; hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (trường hợp cá nhân bị bệnh hiểm nghèo) hoặc tài liệu chứng minh nguyên nhân gây ra là do khách quan, bản thân người nộp thuế đã áp dụng hết các biện pháp nhưng không ngăn chặn được thiệt hại hoặc làm cho kết quả sản xuất kinh doanh lỗ (trường hợp bất khả kháng)…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.

Từ ngày 17/01/2021, Thông tư này bị hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 105/2020/TT-BTC

Xem chi tiết Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *