Thông tư 39/2014/TT-BTC Những quy định mới về hóa đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Doanh nghiệp có vốn từ 15 tỷ đồng được tự in hóa đơn

Theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2014 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

Doanh nghiệp được thành lập trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định; doanh nghiệp, ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ mới thành lập từ ngày 01/06/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn được tự in hóa đơn nếu đã được cấp mã số thuế, có doanh thu hàng hóa, thiết bị, có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế; có văn bản đề nghị sử dụng hoá đơn tự in…

Trước khi tạo hóa đơn tự in, các tổ chức nêu trên phải ra quyết định áp dụng hóa đơn với các nội dung như: Tên hệ thống thiết bị; bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật tự in hóa đơn; trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn tự in trong nội bộ tổ chức…

Ngoài việc quy định về các đối tượng được tạo hóa đơn tự in, Thông tư này cũng quy định bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng/lần thì không phải lập hóa đơn trừ khi người mua yêu cầu. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ với các nội dung: Tên, mã số thuế, địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa bán ra, ngày lập, tên và chữ ký của người lập Bảng kê…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013.

Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 30/06/2022 theo quy định tại khoản Khoản 1 Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC.

Xem chi tiết Thông tư 39/2014/TT-BTC tại đây

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *