Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT theo TT 119

Mẫu Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….
[02] Lần đầu:           [03] Bổ sung lần thứ ] [04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………

[05] Mã số thuế:              
[06] Địa chỉ: ………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………….
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..

[13] Mã số thuế:              
[14] Địa chỉ: …………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………………..
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: …………. [19] Email: ………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………..ngày…………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuGiá trị
(1)(2)(3)(4)
1Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước[21] 
2Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra[22] 
3Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào  [23] 
4Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước[24] 
5Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước[25] 
6Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26] 
7Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT[27] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
               ….., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Xem thêm: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
__________________________________________________

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *