Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Được phép bù trừ lỗ – lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Ngày 18/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo Thông tư này, kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN là 22% (trước đây là 25%); từ ngày 01/06/2016, trường hợp thuộc diện phải nộp thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất là 20%. Mức thuế suất này áp dụng đối với cả các doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; trừ phần TNDN thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất là 10%.

Đặc biệt, cũng tại Thông tư này, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư nếu bị lỗ sẽ được bù trừ số lỗ này với lãi của hoạt động kinh doanh; với số lỗ của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu không được chuyển hết thì chuyển vào thu nhập của hoạt động kinh doanh từ năm 2014 trở đi.

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất là 20%; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh nghiệp kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính, doanh thu bình quân của các tháng trước trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%.

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư này là quy định các đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp, đã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế tính theo tỷ lệ 5%/doanh thu đối với dịch vụ (riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%); là 1% với kinh doanh hàng hóa và 2% với các hoạt động khác.

Thông tư này có hiệu lực hành kể từ ngày 02/08/2012.

Xem chi tiết Thông tư 78/2014/TT-BTC tại đây

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *