Nội dung đáng chú ý trong khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giai đoạn 2016-2018?


6/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 2541/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018 ). Kế hoạch này của Tổng cục Thuế có những nội dung đáng chú ý trong cải cách đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và chế độ kế toán thuế giai đoạn 2016-2018.

Cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý đăng ký thuế giai đoạn 2016-2018 tập trung vào 7 hoạt động lớn, gồm: 
1/ Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách về đăng ký thuế;
2/ Hoàn thiện cơ sở dữ liệu định danh người nộp thuế đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời;
3/ Áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý đăng ký thuế;
4/ Triển khai thực hiện đăng ký thuế điện tử;
5/ Hệ thống cấp mã số tự động;
6/ Thực hiện Đề án thống nhất mã số thuế cho tổ chức và mã số công dân cho cá nhân;
7/ Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Cải cách và hiện đại hóa công tác khai thuế tập trung vào 4 hoạt động lớn: 
1/ Hoàn thiện cơ chế, chính sách về khai thuế;
2/ Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý, kiểm tra khai thuế;
3/ Triển khai các dịch vụ thuế điện tử;
4/ Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Cải cách và hiện đại hóa công tác nộp thuế tập trung vào 3 hoạt động:
+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách về nộp thuế;
+ Triển khai các dịch vụ thuế điện tử;
+ Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Cải cách và hiện đại hóa công tác hoàn thuế gồm 5 hoạt động lớn: 
+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách;
+ Thực hiện dự báo và giám sát hoàn thuế;
+ Triển khai các dịch vụ hoàn thuế điện tử;
+ Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế;
+ Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ. Đối với cải cách và hiện đại hóa chế độ kế toán thuế nội địa tập trung vào việc áp dụng thống nhất chế độ kế toán trong toàn ngành Thuế.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn giai đoạn 2016-2018 cũng xác định những hoạt động cải cách đối với công tác phát triển hệ thống công nghệ thông tinđáp ứng yêu cầu cải cách quản lý thuế, gồm:

(1) Phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai mở rộng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế.

(2) Phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thuế, gồm: Ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và chính sách mới; Kho dữ liệu và danh mục dùng chung; Các ứng dụng được nâng cấp đáp ứng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị, tổ chức bên ngoài.

(3) Phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan thuế, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nội bộ ngành thuế.

(4) Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Nâng cấp hệ thống máy chủ, máy trạm; Nâng cấp trục tích hợp và hệ thống trao đổi thông tin; Theo dõi, giám sát và vận hành cơ sở hạ tầng và các hệ thống ứng dụng, dịch vụ CNTT.

(5) Triển khai các giải pháp an toàn thông tin.

(6) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng đối với từng vị trí cán bộ công nghệ thông tin…

Quyết định số 2541/QĐ-TCT ngày 26/12/2016 về Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018 ) của Tổng cục Thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Tạp chí tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *