Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu số 03/GTGT theo TT 156

Mẫu tờ khai thuế trực tiếp trên GTGT Mẫu 03/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….
[02] Lần đầu:             [03] Bổ sung lần thứ

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

           [05] Mã số thuế:              
[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

           [13] Mã số thuế:              
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuGiá trị
(1)(2)(3)(4)
1Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước[21] 
2Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra[22] 
3Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào  [23] 
4Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước[24] 
5Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước[25] 
6Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:
[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26] 
7Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10% [27] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
               Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *