Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01B/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01B/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Chú ý: Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Nếu DN không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….
[02] Lần đầu             [03] Bổ sung lần thứ
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

 [05] Mã số thuế:              
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có) :

 [13] Mã số thuế:              
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: .
[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ………….. [19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý: số ……………..ngày…………………….

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ
 tiêu         Số tiền
1 Doanh thu phát sinh trong kỳ[21] 
 aDoanh thu theo thuế suất không ưu đãi:[22] 
  Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 20%[22a] 
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 22%[22b] 
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi khác[22c] 
 bDoanh thu của hoạt động được ưu đãi về thuế suất[23] 
2 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)[24] 
3 Thuế suất[25] 
 aThuế suất không ưu đãi: 20%[25a] 
Thuế suất không ưu đãi: 22%[25b] 
Thuế suất không ưu đãi khác (%):[25c] 
 bThuế suất ưu đãi (%) [26] 
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29])[27] 
 aThuế TNDN của hoạt động không ưu đãi  ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b]+[22c]x[24] x [25c])[28] 
 bThuế TNDN của hoạt động được ưu đãi về thuế suất ([29]= [23]x[24]x[26])[29] 
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm[30] 
 aTrong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định[30a] 
 b                + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)[30b] 
6 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30])[31] 
[32] Đối tượng được gia hạn
[32a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ……………………..
[32b] Thời hạn được gia hạn: ……………………………………….
[32c] Số thuế TNDN được gia hạn : ……………………………………….
[32d] Số thuế TNDN không được gia hạn:……………………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:……….
   …., ngày……… tháng……….. năm……….

    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú: – TNDN: thu nhập doanh nghiệp

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *