Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Nếu DN bạn trong kỳ tính thuế mà không kê khai được chi phí thì làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01B/TNDN (Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….
[02] Lần đầu           [03] Bổ sung lần thứ
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

   [05] Mã số thuế:              
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

   [13] Mã số thuế:              
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: .
[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày…………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ
tiêu

Số tiền
1Doanh thu phát sinh trong kỳ[21] 
2Chi phí phát sinh trong kỳ[22] 
3Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])[23] 
4Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế[24] 
5Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế[25] 
6Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])[26] 
7Thu nhập miễn thuế[27] 
8Số lỗ chuyển kỳ này[28] 
9Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])[29] 
9.1Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%[30] 
9.2+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%[31] 
9.3+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi[32] 
 + Thuế suất ưu đãi (%)[32a] 
9.4+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác[33] 
+ Thuế suất khác (%)[33a] 
10Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])[34] 
11Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm[35] 
11.1Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)[35a] 
11.2+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)[35b] 
12Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])[36] 
[37] Đối tượng được gia hạn:
[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ………………………
[37b] Thời hạn được gia hạn: ………………………………………
[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : …………………………………………..
[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:………………………….
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:…………
…., ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: – TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *