Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN theo TT 151

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN Dùng cho DN kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:
– Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất
động sản theo từng lần phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh: Ngày……..tháng……năm…….
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

[02] Lần đầu         03] Bổ sung lần thứ:

1. Bên chuyển nhượng:
[04] Tên người nộp thuế……………………………..
[05] Mã số thuế: ……………………………………………….
[06] Địa chỉ trụ sở:………………………………………………
[07] Quận/huyện:…………………[08] tỉnh/thành phố:……….
[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:………………[11] Email:…….

2. Bên nhận chuyển nhượng:
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:……………………..

[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):
……………………………………………………….
[14] Địa chỉ:………………………………
[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số: …. ngày …. tháng …. năm có công chứng hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày … tháng … năm…. (nếu có).

[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):………………………………………..
[17] Mã số thuế: ……………………………………….
[18] Địa chỉ:………………………………….
[19] Quận/huyện:…………………….[20] Tỉnh/Thành phố:………
[21] Điện thoại:……………………. [22] Fax:……….[23] Email:…………..
[24] Hợp đồng đại lý: số…………..ngày…………………

Đơn vị tiền: đồng Việt

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
(1)(2)(3)(4)
1Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản[25] 
2Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản[26] 
2.1– Giá vốn của đất chuyển nhượng[27] 
2.2– Chi phí đền bù thiệt hại về đất[28] 
2.3– Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu[29] 
2.4– Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng[30] 
2.5– Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng[31] 
2.6– Chi phí khác[32] 
3Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([33]=[25]-[26])[33] 
4Thuế suất thuế TNDN  (%)[34] 
5Thuế TNDN phải nộp ([35]=[33] x [34])[35] 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

…, ngày……… tháng…….năm……..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
Họ và tên:……….   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số……. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: thu nhập doanh nghiệp

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *