Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số vãng lai Mẫu số 05/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)
[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh
* Tháng……… năm ……
[02] Lần đầu: [ ]        [03] Bổ sung lần thứ [ ] [04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:              
[06] Địa chỉ: …………………………………………………
[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: ……………………….
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………..
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………..

[13] Mã số thuế:              
[14] Địa chỉ: ……………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: …………………………..
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………..
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………….ngày…………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuHàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%
(1)(2)(3)(4)
1Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế[21][22]
2Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu[23]    1%[24]     2%
3Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này
[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%
[25][26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: ………………….
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
        Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *