Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN

Mẫu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Mẫu số 03–1A/TNDN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
Kỳ tính thuế: từ ………….. đến……………
Tên người nộp thuế:   Mã số thuế:              Tên đại lý thuế (nếu có):    Mã số thuế:              
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
(1)(2)(3)(4)
 Kết  quả  kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:  
1Doanh thu bán hàng  và cung cấp dịch vụ[01] 
 Trong đó: – Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu[02] 
2Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07])[03] 
aChiết khấu thương mại[04] 
bGiảm giá hàng bán[05] 
cGiá trị hàng bán bị trả lại[06] 
dThuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp[07] 
3Doanh thu hoạt động tài chính[08] 
4Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12])[09] 
aGiá vốn hàng bán[10] 
bChi phí bán hàng[11] 
cChi phí quản lý doanh nghiệp[12] 
5Chi phí tài chính[13] 
 Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh[14] 
6Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
        ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])
[15] 
7Thu nhập khác[16] 
8Chi phí khác[17] 
9Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17])[18] 
10Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])[19] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ    
Họ và tên: ……………………………
Chứng chỉ hành nghề số:…………
…., ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: – Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *