Mẫu 01/GHAN Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế tiền phạt

Mẫu 01/GHAN Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất theo Thông tư 156/2013/TT-BTC: Xin gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế …

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …….Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v đề nghị gia hạn nộp thuế             ………., ngày……….tháng ……..năm ….. 

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế)

Tên người nộp thuế: …………………………………
Mã số thuế:…………………………………………..
Địa chỉ nhận thông báo: ………………………………
Điện thoại: ……………… Fax: ………… E-mail:…………
Ngành nghề kinh doanh chính là: …………………………….

Đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo hướng dẫn tại điểm … khoản… Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTLoại thuế đề nghị gia hạnTiểu mụcSố tiềnThời hạn nộp thuế theo quy địnhThời hạn được gia hạn
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Thuế …    
2Tiền phạt chậm nộp…    
3Tiền chậm nộp tiền thuế…    
4Tiền phạt…    
5Tiền chậm nộp tiền phạt..    
 Tổng cộng   

2. Cam kết:
… (Tên người nộp thuế) cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)
(1) …….……..
(2) ……….…..

Nơi nhận:
– Như trên;
– ….
– Lưu:VT,…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

————————————————————————-
Tải Mẫu 01/GHAN văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế về tại đây: TẢI VỀ

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *