Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN

Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN mới nhất năm 2015 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Chú ý: Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05-3/BK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)
PHỤ LỤC

BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..…………………………………..

[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………
Chứng chỉ hành nghề số:………..
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Xem thêm: Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *