Bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN

Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN – Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Chú ý: Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05-1/BK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)

Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN
THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..
[02] Tên người nộp thuế:………………………………..………

[03] Mã số thuế:             
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………

[05] Mã số thuế:             

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTHọ và tênMã số thuếSố CMND/ Hộ chiếuCá nhân uỷ quyền quyết toán thayThu nhập chịu thuếCác khoản giảm trừThu nhập tính thuếSố thuế TNCN đã khấu trừSố thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKTChi tiết kết quả quyết toán thay cho cá nhân nộp thuế
Tổng sốTrong đó: TNCT được giảm thuếSố lượng NPT tính giảm trừTổng số tiền  giảm trừ gia cảnhTừ thiện, nhân đạo, khuyến họcBảo hiểm được trừQuĩ hưu trí tự nguyện được trừTổng số thuế phải nộpSố thuế đã nộp thừaSố thuế còn phải nộp
Làm việc trong KKTTheo Hiệp định
[06][07][08][09][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]
1                  
2                  
                  
Tổng[25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]

(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người phụ thuộc)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ………..
Chứng chỉ hành nghề số:………
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Xem thêm: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

ID: 3702424301

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *